15 Ιουνίου, 2023

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρέμβασης «LEADER» και για την υποβολή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης από «Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας» στο πλαίσιο της υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στην Κύπρο

Η MADE Consultants ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη 2 Ομάδων Τοπικής Δράσης και 1 Τοπικής Ομάδας Δράσης Αλιείας για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρέμβασης LEADER της Κύπρου. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη» και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου, η εταιρεία μας εκπόνησε δύο ολοκληρωμένα και πλήρως τεκμηριωμένα στρατηγικά σχέδια τοπικής ανάπτυξης για τις περιοχές της Πάφου και της Λάρνακας – Αμμοχώστου. Τα σχέδια βασίστηκαν στην αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των περιοχών, στην αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη SWOT ανάλυση και στις από κάτω προς τα πάνω (Bottom-up) διαβουλεύσεις με τοπικούς φορείς.

Επιπλέον, η εταιρεία μας ανέλαβε την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου «Αφροδίτη» για την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας της Ένωσης 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027.

Η CLLD είναι μια προσέγγιση που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά για σχετικά μικρές οικονομικές επενδύσεις, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις ζωές των ανθρώπων με την ανάπτυξη νέων ιδεών και κοινής δέσμευσης για την υλοποίηση τους για το καλό των τοπικών τους κοινοτήτων, βοηθώντας τις περιοχές τους στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίδιες οι τοπικές κοινότητες μπορούν να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής τους.