Ενέργειες δημοσιότητας για το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης»

15 Νοεμβρίου, 2023

Ενέργειες δημοσιότητας για το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» Η MADE Consultants ανέλαβε την υλοποίηση του Π.Ε. […]

Δράσεις δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» και Ακρωνύμιο «Τ4Η»

13 Νοεμβρίου, 2023

Δράσεις δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της […]

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας της Ένωσης 3 «Προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές και προαγωγή της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

10 Νοεμβρίου, 2023

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων […]