28 Δεκεμβρίου, 2023

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης για την υλοποίηση έργων κατάρτισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Η MADE Consultants ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους σε διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Κρήτη» η οποία ήταν ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Αντικείμενο της πράξης αποτέλεσε η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης 190 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τόσο σε εξειδικευμένες όσο και σε οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας, εν γένει.

Ενδεικτικά, ανάμεσα στις ενέργειες που υλοποίησε η MADE Consultants ήταν η τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση του συνδέσμου, αναφορικά με:

  • την υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016
  • τη δημοσίευση πρόσκλησης και την επιλογή ωφελουμένων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης
  • την καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων στους ωφελούμενους
  • την πληρωμή αναδόχων
  • την ενημέρωση του ΟΠΣ