12 Ιουλίου, 2023

Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (LEADER) στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχέδιου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027

Η MADE Consultants ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη 4 Ομάδων Τοπικής Δράσης για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχέδιου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη των ΟΤΔ για την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης των αγροτικών περιοχών των ΟΤΔ και ενός ολοκληρωμένου και τεκμηριωμένου σχεδίου ανάπτυξης, προκειμένου να επιτευχθεί ολική και στοχευμένη τοπική ανάπτυξη.

Το κύριο χαρακτηριστικό της προσέγγισης LEADER είναι η εφαρμογή συμμετοχικών μεθόδων εκ των κάτω προς τα άνω με σκοπό την εξασφάλιση της εμπλοκής των τοπικών κοινοτήτων στις διαδικασίες ανάπτυξης έργων και λήψης αποφάσεων. Η πολιτική της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στην ανάλυση αναγκών που αφορούν τον ειδικό στόχο 8: Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, ΚΑΑΕΚΤ Σάμου και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην εταιρεία μας και την συνεργασία τους για την υποβολή της πρότασης.